News Feed

มีความเป็นกันเอง และ มี Service Mind

การเตรียมความพร้อมก่อนการออกปฎิบัติงาน ความสามัคคีในองค์กรณ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า