About us

บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร ภายในกรุงเทพฯ , ปริมณฑล และต่างจังหวัด

บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร ภายในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ด้วยประสบการณ์ การให้บริการด้านขนส่งเอกสาร อย่างต่อเนื่อง มาเป็นเวลา 23 ปี อีกทั้งบริการพนักงานขนส่งเอกสาร ประจำบริษัทต่างๆ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

โดยทีมงานของเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันอันจะนำมาสู่การบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

บุคคลากรในหน่วยงาน

บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
ผู้บริหาร 3 ท่าน
จำนวนพนักงานระดับ SUPERVISOR 9 คน
จำนวนพนักงานขนส่งเอกสาร 300 คน
พนักงานขนส่งเอกสาร สำหรับทดแทนกรณีขาดงาน 20 คน

เครื่องแบบของพนักงาน ในการปฎิบัติงาน

เสื้อคลุมของบริษัท(สีเขียว) 
กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร 
กางเกงสีดำ 
รองเท้าหนังสีดำ 
เสื้อกันฝน

ข้อมูลบริษัท

บริษัทก่อตั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายธาดา หิรัญประสาทกุล